bthitech.com
Đang tải dữ liệu...


EF-970 Hệ thống đào tạo thông tin sợi quang

Dễ dàng đào tạo, giải thích và thử nghiệm các hệ thống thông tin sợi quang, cũng như các su hướng thực tế mới nhất.
Đào tạo chuyên nghiệp EF-970 là hệ thống đào tạo sáng tạo, thiết kế cho việc học tập, giải thích và thử nghiện với hệ thống thông tin sợi quang, các hiện tương liên quan đến ánh sáng và các nguyên tắc truyền dẫn qua sợi quang, cũng như các xu hướng mới nhất như  LASER và các hệ thống WDM.

 

KIT phát

Hai kênh độc lập, với LED và  laser-photoemitters. 8 đầu vào, máy phát BF, miliamemeter

KIT nhận

Hiệu chuẩn với máy đo nguồn quang.

OP-970-1

4 đầu vào quang học, các kênh tương tự có đạt được là 40 dB . Thiết lập các phụ kiện dành cho thực hành, bao gồm một vị trí quang, một suy hao và một dây nối thay đổi được.

0P-907-2

Tập hợp các phụ kiện dành cho thực hành của kết nối

- Đối tác -
   Tỉ giá